Thừa Đạm (N) trên cây Bưởi – cây có múi

Thừa đạm cây tạo lá cành tượt nhiều, ít ra hoa, nhiều sâu bệnh. Vỏ quả dày, vị chua hoặc đắng, dư lượng Nitrat tăng cao, phẩm chất quả thấp. Phân chứa Đạm phổ biến như Urê, DAP, NPK.

Triệu chứng

  • Thừa đạm cây tạo lá cành tượt nhiều, ít ra hoa, nhiều sâu bệnh. Vỏ quả dày, vị chua hoặc đắng, dư lượng Nitrat tăng cao, phẩm chất quả thấp. Phân chứa Đạm phổ biến như Urê, DAP, NPK.
  • Chất lượng quả giảm và rút ngắn thời gian cất trữ. Quả lớn nhanh, tăng thời gian quả xanh, chín chậm, vỏ quả dày và thô, tép khô.

Biện pháp phòng ngừa thừa đạm trên cây thừa Đạm

Giảm lượng Đạm ở những giai đoạn sau, bón bổ sung Lân và Kali tạo sự cân đối giữa Đạm, Lân và Kali.

Biện pháp điều trị an toàn thừa đạm trên cây thừa Đạm

  • Dừng việc bón phân chứa Đạm.
  • Tưới nước.
  • Bón thêm phân hữu cơ để giảm tác dụng độc của việc dư thừa Đạm.
Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!